تحلیلی بر عملکرد بهادری، شهردار کنونی بهبهان

شاید کسی تصورش را هم نمی کرد که پس از جنجال ها بر سر رفتن ورزشی، توجه به حوزه شهرداری همچنان در کانون توجه رسانه ها باقی بماند چراکه دور باطل شهرداران تکراری همچنان توسط شورای شهر تکرار شده بود و بهادری برای بار دوم سکان شهرداری را در دست گرفت. بهادری اما این بار با عملکردی متفاوت همه را غافلگیر کرد! بهادری نه تنها رویه پیشین شهرداران را تکرار نکرد بلکه دست به آغاز پروژه های بزرگی زد که هرکدام نقاط مثبت و منفی را به همراه داشت.