تئوری ” پنجره شکسته ” راهگشای برخی کاستی های بهبهان!

کاستی ها و نواقص به وجود آمده در ساختار شهری بهبهان در طول سالیان گذشته آن قدر عینی و انباشته شده است که قریب به اتفاق مردم بهبهان را از بهبود اوضاع آن ناامیدتر از قبل کرده است. از سوی دیگر عدم ریشه یابی همه جانبه این کاستی ها و مواجهه کارشناسی با عوامل ایجاد آن ها، بر پیچیدگی شرایط افزوده است.  این مقاله از زاویه تئوری شناخته شده ” پنجره شکسته” به این کاستی ها نگاهی انداخته و امیدوار است با اجرایی شدن این تئوری در ساختار مدیریت شهری بهبهان در ابعاد مختلف، چراغی به سوی توسعه پایدار بهبهان روشن کند. بی شک این تئوری همان گونه که در سایر نقاط جهان اثربخش بوده در این منطقه پر پتانسیل نیز چراغ سبزی برای جبران گذشته و حرکت به سوی آبادانی آینده خواهد بود. در این مقاله ابتدا به تشریح تئوری پنجره شکسته و کارایی آن پرداخته شده و در ادامه با ذکر چند نمونه، به نوعی بومی سازی این تئوری در بهبهان تبیین شده است. معتقدیم بررسی جدی و کارشناسی این طرح در کنار برنامه ریزی و انسجام بین نهادهای ذیصلاح در سطح شهرستان، نتایج درخشان آن را در کوتاه مدت نشان خواهد داد.