دیدگاه ندارم.. ولی لطفا از دکتر محمدعلی بهمیی که از بچه های تشان روستای سرجوشر بدر هست هم مطلب تهیه کنید و بیوگرافی اون را بذارید. ایشون از/مشاهیر نامی کشورمان هستن