بسیار مطلب خوب و همراه با راه کار بود . سعی می کنم کاربردش در زندگی شخصی ام مشهود باشد