بهبهان - ارگانیان بدون گفتگو

صبح امروز/ اتفاق قابل تأمل در پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس!