همواره برای استخدام جوانان عزیز و جویای کار بهبهان کوشیده ایم اما این روزها اخبار تأسف باری از وضعیت استخدامی های بی ضابطه به گوش می رسد.

جناب فرماندار، برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه تا پایان اسفندماه جلوی هرگونه استخدام در هر پروژه ای را بگیرید. اگر هم استخدام ضروری باید صورت بپذیرد طبق قانون و شفاف به مردم شریف بهبهان اطلاع رسانی شود.

انتظار می رود دستگاه های مرتبط نیز برای دفاع از حق و حقوق جوانان عزیز این شهر، با حساسیت به این موضوع ورود کرده و جلوی هرگونه تخطی احتمالی را بگیرند.

جوانان فهیم و جویای کار بهبهان هم بصورت جدی این خواسته بحق را از طریق فرمانداری و دادستانی ( بعنوان مدعی العموم) پیگیری کنند.

باشد که همه ما مطالبه گر باشیم …