آیا شهرداری و شورای شهر بهبهان برنامه ی خاصی برای کاشت گسترده درخت در بهبهان دارند یا همچنان سعی و خطا می کنند!؟

تابستان های داغ بهبهان فقط با کاشت گسترده درخت در سطح شهر کمی کنترل می شود اما هر ساله در این ایام، شهرداری فرصت را از دست می دهد و یکسال دیگر باید منتظر زمان کاشت درخت بماند…

بهبهان راهی ندارد جز کاشت وسیع درخت آنهم درختان بومی و سازگار با منطقه و صد البته با برنامه ریزی اصولی و نگهداری مداوم…