جناب مظلومی می توانست در آخرین سال دوره نمایندگی خود و به بهانه روز خبرنگار، نشست خبری برگزار کند و به مردم بگوید در سه سال گذشته چه دستاوردهایی برای بهبهان داشته است و رودرو به سوالات و نقدها پاسخ دهد…

آیا این بهترین زمان، برای دفاع از عملکرد نبود!؟

بی شک در زمینه پاسخ به افکار عمومی بهبهان، مظلومی یک نماینده متفاوت در همه ادوار مجلس بود…

رسانه های محلی هم در این دوره متفاوت عمل کرده و کمتر عملکرد ایشان را مورد نقد و بررسی قرار دادند!؟