روز خبرنگار، بر کسانی که خالصانه در این مسیر قدم بر می دارند مبارک…
بهبهان بی شک به خبرنگاران شجاع و حق طلب بیشتری نیاز دارد تا در مقابل صندلی‌ نشینان کم کار و قدرتمند این شهر بایستند و سکوت عافیت طلبانه در پیش نگیرند…

این روز بر آنهایی مبارک است که «با مردم اند»…