ماه های گذشته مهم ترین اداره بهبهان، یعنی اداره آموزش و پرورش که بخش مهمی از سرنوشت فرزندان این شهر را در دست دارد با اتفاقات عجیب و قابل تأملی دست و پنجه نرم می کند! این در حالی است که در روزهای اخیر مدارس بهبهان خود را برای سال تحصیلی جدید آماده می کنند اما نمی دانند چه کسی را رئیس خطاب کنند!
شنیده های تلخ و تکراری حاکی از جدال پشت پرده و نفس گیری برای تعیین مدیر مورد نظر چند طیفِ مشخص دارد. آقای خاص هم که طبق معمول از این صندلی‌ نخواهد گذشت!

معتقدیم قدرت کم فرمانداری بهبهان که متأسفانه همچنان با حکم سرپرستی اداره می شود، در عدم مدیریت اتفاقات ماه های اخیر بی تاثیر نبوده است.

باید دید که صندلی مظلوم آموزش و پرورش بهبهان این بار سهم کدام طیف خواهد شد!؟ پایان این اتفاقات هر چه باشد، بی شک بازنده واقعیِ بی نظمی های این روزها، دانش آموزان و خانواده های آنها خواهند بود…