پس از برگزاری ضعیف و قابل پیش بینی جشنواره (ملی!) گل نرگس، بار دیگر بهبهان در معرفی ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی خود ناکام ماند.

سهم بهبهان در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران، به جز تعدادی بنر و چند شاخه گل نرگس تقریباً صفر بود!

آیا وقت آن نرسیده تحولی در این حوزه صورت بگیرد!؟ آیا فرماندار بهبهان نباید پیگیر چنین ناکامی هایی باشد و مدیران کم کار در این حوزه را مورد پرسش قرار دهد!؟

بهبهان در این حوزه دلسوزان زیادی دارد که اگر به آنها بها داده شود، جهش خوبی در معرفی ظرفیت های عظیم فرهنگی و گردشگری بهبهان اتفاق خواهد افتاد.

اما آیا اراده ای برای این مهم وجود دارد!؟ آیا کارگروه تخصصی برای بررسی این موضوع تشکیل خواهد شد یا باز هم در بر همان پاشنه قبل خواهد چرخید…؟