بهبهان از گذشته تاکنون مفاخری را پرورش داده که وظیفه ماست که آنها را معرفی کنیم.

امیدواریم مسئولان نیز به نحوی ویژه در این مسیر گام بردارند.
پیشنهاد می شود در گام نخست، خیابانی به نام این انسان شریف و ارزشمند نامگذاری شود.