آیا این درست است که از چند روز گذشته تا چند روز آینده ( که دقیقاً تاریخ آنهم مشخص نیست!) حتی «یک اتوبوس» به مقصد تهران یا سایر شهرها نباشد!
آخر تکلیف بیماری که با هزار زحمت نوبت یک پزشک در شهر بزرگی مثل تهران یا شیراز را گرفته یا خدای ناکرده نوبت درمان دارد چیست!؟

این چه مدیریتی است، چرا «هیچ» اتوبوسی نیست!؟ مگر می شود از اینجا تا تهران را با سواری رفت با کرایه چند میلیونی! آنهم برای بیماری که هم غم بیماری دارد هم فشار هزینه درمان!؟

آقایان لطفاً پاسخگو باشید!؟