دکتر هدایت الله نحوی، بعنوان پزشک نمونه سال ۱۴۰۱ انتخاب شد…