آیا فراموش شدند!؟ آیا کار کارشناسی دقیقی انجام شد!؟ کسی تضمین می دهد دوباره در بهبهان یا سایر شهرها چنین فاجعه ای رخ ندهد!؟

خودروسازان گردن کلفت که با مضحک ترین بهانه ها طبق معمول شانه خالی کردند، کاش حداقل نماینده محترم بهبهان با جدیت طرح سوال از وزیر صمت در همین زمینه کلید میزد؟!

همه دنیا از حادثه بهبهان سخن گفتند اما…

عدم تکرار اینگونه حوادث تلخ راهکار علمی و عملی دارد، امیدواریم آقایان جدی گرفته باشند تا دیگر خانواده ای عزادار نشود …