همه همشهریانی که دل در گرو مطالعه و کتابخوانی دارند، با تو و کتابفروشی ات لذت ها برده اند مرد مهربان…
استاد علیانی، شهریار کتاب این شهر…
بهبهان به داشتن چون تویی به خود می بالد…