آیا این پیام ارتباطی با محوریت برخی از اعضای شورا درخصوص بحث امنیت دارد!؟

قضاوت با مردم، اما امیدواریم سرانجام همه این پیغام ها و طعنه زنی ها، بهبود امنیت و بهبود شرایط شهرنشینی، آسفالت جاده آرامستان و… باشد…

مردم از همه کسانی که مسؤلیت پذیرفته اند، انتظار انجام وظیفه آنهم بصورت دقیق و دلسوزانه دارند، همین …