دیدار اعضای شورای شهر با همراهی شهردار بهبهان با فرماندهی جدید نیروی انتظامی بهبهان می تواند گام موثری در رفع کدورت های ناخواسته در فضای مجازی باشد با این هدف که بحث مهم «امنیت» که دغدغه اصلی و بحق مردم بهبهان است از این به بعد با اتحاد و همپوشانی بیشتر به نفع مردم پیگیری شود.

ما این موضوع را به فال نیک گرفته و مطالبه امنیت را همچون گذشته از همه دستگاه های مرتبط، چه فرهنگی و زیرساختی و چه امنیتی و انتظامی و قضایی مطالبه خواهیم کرد.