بازدیدها: 0

آیا اینگونه است!؟
علت چیست!؟

شاید پاسخ این باشد:

امروزه همه ما یک رسانه ایم

مرزهای رسانه جابجا شده، شما هم باید مطالبه کنید، بر سر بی عرضه ها فریاد بزنید… این حادثه تلخ بهبهان، ممکن است ( خدا ناکرده، زبانم لال) دوباره برای هر یک از ما یا خانواده هایمان رخ دهد، یا این موارد ناامنی که روایت های آنرا این روزها می شنویم.

«ما راهی جز مطالبه گری نداریم.»

برای مطالبه گری منتظر هیچ رسانه ای نمانید، مسئولان موظفند وظیفه شان را عمل کنند. اگر نمی دانید از کجا شروع کنید، مطالبات درستی که در رسانه‌های محلی می بینید، باز نشر دهید تا به یک مطالبه جمعی با صدای بلند تبدیل شود.
هیچ مسئولی حق ندارد در برابر مطالبات بحق مردم بی تفاوت باشد و شما باید این را به کسانی که گوش های سنگینی دارند بفهمانید…

حق مردم عزیز بهبهان این نیست…