سخنی کوتاه با مخاطبان؛

وقتی همچنان از درد دل های خود درخصوص وضعیت امنیت بهبهان برایمان مطلب می فرستید، ما پاسخی جز شرمندگی نداریم، چون بعنوان یک رسانه، گفتنی ها را بارها گفتیم…

خانواده، عزیزان و همه دارایی ما در این شهر است، پس طبیعی است نگران باشیم و این کاملا یک خواسته ی بدیهی و بحقی است که امنیت را بارها و بارها مطالبه کنیم.

دست هر خادمی که صادقانه به مردمش خدمت می کند را می بوسیم و برای کوتاهی های خواسته یا ناخواسته، از خداوند طلب بخشش می کنیم.

و بدانیم که اگر شبانه روز برای این مردم شریف و صبور، تلاش کنیم بازهم کم است…

به امید آنکه اخبار خوبی را از این پس برایتان قلم بزنیم؛ ولی تا آن موقع همچنان ما شرمنده ایم…