طبق گزارش های متعدد مردمی، ظاهراً شب گذشته در برخی نقاط شهر صدای تیراندازی به گوش رسیده و این موارد باعث ترس و نگرانی مردم شریف بهبهان شده است. لذا به منظور آگاهی و اطلاع رسانی به مردم عزیز بهبهان درخصوص این اتفاقات، پیشنهاد نشست رسانه ای فوری فرمانده محترم انتظامی بهبهان را داریم.
به امید پذیرش این پیشنهاد.