استوری کنایه آمیز عضو شورا به آقای خاص!؟
آقای خاص کیست!؟ منافع او چیست!؟
۱۴۰۲ مهم است!؟