این هفته به نام عزیزان معلول نامگذاری شده که بسیار خوب و مبارک است. مسئولان هم با بازدیدهایشان از مراکز مختلف آنها را پاس می دارند اما آیا وقت آن نرسیده به مسائل زیرساخت شهری برای تردد این عزیزان توجه عملی تری شود؟

بهتر نیست این عزیزان معلول که پشت چراغ قرمز چهارراه بیمارستان هر روز دل هر رهگذری را آزرده خاطر می کنند تعیین تکلیف شوند!؟

کاش به بهانه این روزها یکی از مشکلات این عزیزان را «عملا» پیگیری و نتایج کار را به مردم گزارش می کردیم.

معلولان شریف این شهر حق زیادی به گردن همه ما دارند، بازدید خوب است اما دردهایشان یکی دو تا نیست، هر سال حداقل یکی از مشکلات شان را مرتفع کنید…