دادستان جوان و پرتلاش، رئیس عدلیه بهبهان شد.

دادستان دیروز بهبهان اینک با کوله باری از تجربه قضایی، علمی و مدیریتی به مقام ریاست دادگستری و عدلیه شهرستان بهبهان ارتقاء یافته و بدون تردید شاهد تحول و روزهای خوب و روشن تر برای عدلیه بهبهان خواهیم بود.
او با برنامه ای مدون، کامل و جامع آمده است. و مردم شریف بهبهان منتظر اخبار خوب و امیدوارکننده از آقای دکتر زندی این بار در مقام رئیس عدلیه باشند.

منتظر برخورد قاطعانه با مفسدان و دانه درشت ها هستیم جناب زندی…