اینکه هفته هاست بسیاری از معابر بهبهان در تاریکی فرو رفته و بسیار خطرناک شده اند و نه مردم این حق ابتدایی خود را بصورت جدی پیگیری می کنند و نه مسئولان مربوطه پیگیری عملی می کنند و حتی به مردم پاسخ شفاف و دقیقی در این خصوص نمی دهند جای بسی درد، تامل و تاسف دارد …

ضمن احترام به همه همشهریان محترم؛ ما بهبهانی ها تا دیروز در تاکسی ها و صف نانوایی ها، از شرایط شهری گله می کردیم و امروز زیر باد کولر و در فضای مجازی…

موضوع را از طریق رسانه پیگیری خواهیم کرد اما تا اینگونه موارد به یک خواست جدی و عمومی تبدیل نشود، «چراغ این شهر همچنان خاموش می ماند …»