اتهامات وارد شده به افرادی از شهرداری( چه آنها که بازداشت شده و یا عده ای که در نوبت بازداشت هستند) و شورانشینان سابق، قطعا مربوط به بیش از چند سال است.
سوال اساسی که برای مردم ایجاد شده، این است که نهادهای ناظر بر اینها در این سالها چرا اجازه چنین تخطی هایی داده اند!؟
اگر کسی ریالی از بیت المال را ضایع کرده باید با مجازات سنگین مواجه شود اما آنها که در نظارت های خود نیز قصور داشته اند نیز مستحق مجازات هستند… اینطور نیست؟