ایشان در مصاحبه خود با ایسنا فرمودند که همه نمایندگان خوزستان بجز یک نفر ( نماینده آبادان ) مخالف تفکیک خوزستان هستند. از طرفی هیات رئیسه مجلس از اعلام وصول طرح خوزستان جنوبی خبر داده! در حالیکه طرح های قانونی به «پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان»، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح و اعلام وصول است.

با در کنار هم قرار دادن این دو مطلب، نتیجه می گیریم ۱۴ نماینده از سایر استان ها در کنار نماينده آبادان طرح خوزستان جنوبی را تنظیم و تقدیم کرده اند؟!
عجیب نیست!؟