دراین میان وظایف شهروشهروندوترسیم نحوه ارتباط بین دومقوله ازمسائل کلیدی واساسی مرتبط بافرهنگ شهروندی و شهرنشینی است. شهروندوشهرمکمل یکدیگرند این دومقوله  باهم ارتباط ذاتی دارندو نمیتوان آنها راازهم جداکردفردبه عنوان یک عنصرسازنده برای جامعه ومحیط بایدتلاش وهمکاری لازم رادرراستای رشدمحیط زندگی واجتماعی خودداشته باشدواگرتک تک این عناصروظایف خودراحول محورساختن یک شهرخوب به درستی انجام دهندبدون شک شهری زیبا وسالم ودرخورشان مردم شریف خود خواهیم داشت.

شهروند پایه گذارشهرخوب است وسبب آبادی شهرمی شودوشهرآبادهم شهروندخوب راپرورش می دهد انسان به عنوان پیکره اصلی شهرمحسوب می شود ویک شهروند خوب بایدنگاه متفکروعقلانی داشته باشد. پرورش توانایی و صلاحیت دموکراتیک شهروندان، افزودن برچارچوب های اجتماعی وبسترهای مادی، بیشتر درگرو آموزش شهروندان است، بنابراین برای داشتن یک شهرخوب باشهروندان خوب بایدتک تک عموم تحت آموزش های لازم وفرهنگ شهرنشینی قرارگیرند و بهتراست که این آموزش ها در مدارس ازهمان ابتدا تدریس شود تا نسل شهروندان فهیم وتوانا با افکار و ایده های جدید داشته باشیم.

شهرخوب راشهروندخوب می سازد. یک شهرخوب راشهروندخوب می سازدواین درخواست مردم نهفته است که یک شهروندبایدخوب باشدتایک شهرخوب ساخته شودیعنی یک شهروندخوب وقتی روح پاکیزگی ذاتی دروجودخودداشته باشدمی تواندشهرپاکیزه وخوبی بسازد. شهرخوب ساختنی است نه یافتنی واین شهروندان هستندکه باعث می شوندبارعایت قوانین شهروندی وتعهدبه قوانین شهروندی خودشهرزیبنده ای داشته باشند، زیرا شهرمتعلق به همه مردم است وهمین امرشهروندان را موظف به مشارکت وهمکاری برای داشتن یک شهرخوب می کند.

شهروندخوب بودن به ۲ عامل بستگی دارد: عامل درونی که همان احساس تعلق خاطرداشتن است شعار ((شهرما خانه ما)) و یا ((خانه ما شهرما)) که ازلحاظ ظاهر تقریبا یک شکل دارند اما ازلحاظ محتوایی متفاوت است بدون شک درشعار ((خانه ماشهرما)) احساس تعلق خاطرداشتن به شهر مشخص تر است عامل بیرونی؛

همان اطلاع رسانی وفعالیت ارگانها وشهرداری است که متاسفانه مادرشهربهبهان مدیریت شهری نداریم شهرداری وظیفه اطلاع رسانی برای داشتن یک شهرخوب همراه شهروندخوب را برعهده دارد. شهر بهبهان به یک شهردارکارآمدنیازدارد.متاسفانه شهرداری نتوانسته شهر بهبهان را جلو ببرد و امروز شهربه تکان نیازدارد. روند ضعیفی برعملکرد شهردار بهبهان حاکم است.

پیشرفت ملموسی درپروژه ها و اقدامات شهرداری مشاهده نمیشود نحوه بکارگیری نیروها درشهرداری بهبهان سازوکارمناسبی ندارددرحوزه خدمات شهری مشکل داریم حقوق های معوقه، تخصص های مختلف نابسامان است. شهرداردرحوزه های مختلف موفق نبوده نگاه فرهنگی واجتماعی شهروندان به شهرداری مثبت نیست. مسائلی همچون، چپ یاراست بدون عقیده سیاسی افراد، بومی یاغیربومی بودن وده ها مسئله ریزودرشت دیگرجزء موانع اصلی توسعه در شهرمان بوده است.

امروز مردم بهبهان مستحق داشتن خیابانهای باریک، پرترافیک وخاک آلود نیستند.امروزمردم بهبهان سزاوارشهری بااین همه معضلات نیستندمردم عادی چه گناهی کرده اندکه بایدتاوان این مسائل رابپردازندضمنا بایدیادآورشدکه توسعه امری نیست که یک شبه ایجادشود. هم نیازبه منابع مالی داردوهم نیازبه آرامش اجتماعی و مودت بین نیروها است. و باید به فکرتوسعه وآبادی این شهر فلک زده باشیم. بعضی ها عنوان می کنند که مشکلات شهرداری فقط مسائل مالی است که این غلط است بلکه بایدساختارشهرداری ازلحاظ مدیریتی، نظارتی و اتوماسیون اداری شهرداری بایدتغییرکند. البته همدلی و یک صدایی هیچ گاه نباید به معنای سرپوش نهادن برنواقص و عملکردهای نامناسب و نادرست تلقی شود که این تفکرخود سدی عظیم درراه توسعه شهرستان خواهدبودهرجا انتقادی برکارمسئولین واردبود ونگفتیم بدانیم بازمسیر اشتباه رفته ایم وکاری ازپیش نخواهیم برد با این دیدگاه امیدواریم باهمدلی وتلاش مسئولین و مردم پلکان توسعه را یک به یک بالا ببریم.

فضیلت های شهروندی ماننداطاعت ازقانون، رعایت پاکیزگی ومراقبت ازمکانهای تفریحی وحتی فداکاری برای دفاع ازمحیط دربرابرتهدیدهای برونی ودرونی وبه عنوان مجموعه افرادی که در یک پیمان شهروندی، نه نژادی و… پیکره یک ملت واحد را تشکیل می دهند. شهروندنیازبه آموزش داردالبته طبیعی است که یک شهروندخوب را میسازد. شهرخوب تاثیربسیاری درروحیه شهروندان داردو این احساس پیوسته است. متولیان ساخت شهر تمام شرایط رابرای داشتن یک شهرخوب مهیا می کنند وشهروندان متقابلا با تلاش و همراهی و مشارکت برای نگهداشتن یک شهر خوب بکوشند تا حفظ  و ساخته شود. اما متاسفانه شهر بهبهان اینگونه نیست و نخواهد بود انشاء الله که مسئولان شهری به فکرساختن این روستای بزرگ باشند تا از این اوضاع فلاکت باربیرون بیاید.

شهروندان بایدآگاهی کافی از وظایف شهروندی خودداشته باشند تا براساس این آگاهی وکسب آموزشهای لازم تعریفی ازمسوولیت خودبه عنوان شهروندداشته باشند و وظیفه این آموزش واطلاع رسانی ها بر عهده شهرداری ها، سازمانها و نهادهای مردمی همچون تشکل های مردم نهاد و پایگاه های مساجد تشکیل شده باشد هست. متولیان دربخش های فرهنگی بایدآگاهی مردم را بالا ببرند و درمحیط شهری نقش ها مشخص شود که این نقش ها را قشرهای مختلف شهروندان بازی میکنند. همچنین مراجع صاحب نظر مورد قبول مردم که اداره یک بخش به عهده آنها است وظیفه اطلاع رسانی دررابطه باچگونه یک شهروندخوب بودن و حق و حقوق یک شهروند را برعهده دارندتوده های برجسته ای ازمردم مثل اصناف، طلاب، ورزشکاران، فرهنگیان و… بابرقراری ارتباط بین مسئولان ومردم می توانندبه آنها آموزش داده واطلاع رسانی دقیق وبه هنگام رادرسطوح مختلف برای مردم داشته باشندبخشی از رسالت شهرداری ها، عمران وآبادی شهراست ودرهمین راستا است که خدمات ارزنده ای درحال اجراست، مثل زیباسازی شهر، خدمات بهداشتی، نظافت معابرعمومی و… تمام این کارکردها به فرهنگ سازی و فرهنگ شهرنشینی وابسته است.

بهبهان با تاریخ روشن و استعدادها و فرصت های بسیار به علت نداشتن یک اتفاق فکرمناسب، دارای مشخصه های مناسب متناسب بااستعدادهای خودنیست. اگرتغییر همراه باخلاقیت، ابتکارات جدیدوبهره وری وبهینه سازی روندموجودجامعه صنعتی وکشاورزی باشدبه تبع آن رونق اقتصادی سرعت بهتر و مثمرثمر تری رابه خود خواهدگرفت.

درباب مسائل اقتصادی و توسعه شهری، استانی و ملی با تغییرات چشمگیر و روند رو به رشدی بالاخص درحوزه تولید صورت گیرد. ای کاش در هیاهوی این رقابت ها، که گاهی رنگ و معنایش رقابت های نادرست انسانی را تداعی می کند نگاهی ویژه و عالمانه شود! باتوجه به عقب افتادگی های موجود درشهرستان بهبهان اگردیدگاهی توام با اعتماد به یکدیگرداشته باشیم وبه جای مچ گیری ازیکدیگر، دستگیرهم باشیم وسیاست بازی وسیاست زدگی رارها کنیم می توانیم شهرستان بهبهان رابه سمت رشد و تعالی سوق دهیم.

دردهای عضوهای کوچک بنده شهری بهبهان باعث شده که قراری برای کلیت مجموعه شهری نماند. بدسلیقگی، عدم توجه به اصول زیباسازی شهر و مبلمان شهری و بی هنجاری و ناهنجاری های گوناگون موجب شده محدود کارهای اصولی نیز در اشکالات عدیده ساختارنمای شهری به چشم نیاید وزیبایی وچشم اندازی نداشته باشند. بارها از اهمیت ورودی های شهرستان، تمیزی ونظامندبودن ساختار پیاده روها، باتوجه به ساخت وتجهیزفضای سبز، زیبا سازی میادین شهر، اهمیت بلوارها، درب مغازه ها و سایبان ها، ترمیم کنده کاری آسفالت، نصب تراکت و اعلامیه و… سخن رانده شده است. لیکن متاسفانه مشکلات مالی ونیزاولویت گرفتن اموردیگردرسیاست شهرداری و شورا باعث غفلت از این مهم شده است.

نگارنده : عبدالله حسین پور / کارشناس ارشد رشته حسابداری و مدرس دانشگاه