30 تیر 1403
از سال ۱۳۹۱
شیخ غلامرضا شاه عفو بهبهان

یادداشت شیخ غلامرضا شاه عفو // ماه حرمت و حرمت ما

راهنمایی رایحۀ رافت ورحمت خاص خداوندسبحان ازسبیل ماه استثنایی صیام بسمت ساحت های صیانت ازسرمایه های انسانی درمسیرپرپیچ وخم خواسته هاوخواهش هاوامیال واحساسات وسعی وتلاشهای گوناگون ومواجهات ومراودات با آحادمردم دربرابرباطل هاوعلل باختن هاست گرچه حضرت پروردگارفیاض این جریان پرجلالت راازراه احکام انواراسلام برای انسانهادرطول سال وهمه وقت تدارک دیده است لکن خصوصیت برخی ازدستورات دلنوازدین خداخاص زمانی مخصوص ومحدوداست که رازرضامندی مسلمان مطیع درتربیت طلبی بااین آزمون هاوآزمایش های حساس وکم وقت وپرکار و پرمشقت تعبیر و تفسیر میشود لهذا صانع وسازندۀ انسان عرصه هاوابزارحمایتی وهدایتی خودرادرابعادمختلف ومتنوع تعریف وترسیم نموده است که ازجمله راه های پر راز و رمزرحمت ویژه وبسیارگرانمایۀ خود را ذات اقدس حق سالی یک باردررهگذراجرای ارجمندانه یکی ازارزشمندترین احکام انسان دوستانه واثرگذاراسلام برجان وجسم آدمی بنام روزه بهره ونصیب آنان مینمایددراصل وجودمقدس الله جلت عظمته باچنین حکم حمیدانه وحکمیانه ازبندگان خودمیخواهدتادرپرتوعنوان عبدالله بودن امتحان متفاوت ومتمایز بودنشان راگاه و بیگاه نسبت به دیگران درصحنه های علمی وعملی عملا درشعاع شعاربندگی اثبات واظهارنمایندکه تاکجاعبدوبندۀ حق هستندزیرامراتب ومدارج عبودیت بندگی بندبندوفصل فصل است که باهربندی میشودبالاتررفت وبربام بلندبازهستم فصل دیگری ازفیوضات الهی رابه روی خودبازوباربیشتربندگی رابردوش گرفت وگره ها وگرفتاری های مادی وخاکی راروی خاک ریخت ونردبان خدایی شدن راباشکست دادن شکم وشهوات وشهرت ها طی کردکه عمدۀ موانع مسیرمعنویات ومقام مقدس محرمیت در بارگاه حضرت دوست همین شکم وشهوت وشهرت هاست که باعث تهی عقلی وتهی قلبی وتهی روحی وتهی شخصیت شدن انسان خواهندبودوقتی انسان همه همت وحرکاتش رابرای پرکردن شکم وپاسخ گفتن به شهوت وشهرت جویی قراربدهدآن هم به هرقیمتی وازهر راهی، قطعادرکشوروجوداوقحطی اخلاق وعفت وحیاوغیرت وحق وفضیلت اتفاق خواهدافتادوسرانجام سرمایه های انسانی اوبی سودوثمروصرفاصرف خوروخواب وخشم وشهوت خواهدشد (که حیوان خبر ندارد ز مقام آدمیت).به هرصورت صدای صداقت انسانیت دوست ماه مهمانی رمضان المبارک به گوش می رسدماهی که باخودخوش خبرترین اخبارارزش پرورانه بهمراه داردازیک طرف رسول دل سوزاسلام وپیامبرراستگومسلمانان عالم علامت این ماه رااینگونه بیان فرموده اند.ایهاالناس انه قداقبل الیکم شهرالله بالبرکه ورحمه والمغفره(ای همه انسانهانیک جدی بدانیدماه مهربان ومهمانی پروردگاربه شمابابرکت ورحمت ومغفرت روکرده) …

این ماه معظم ازسحرهای لذیدولحظات دلنشین ودل پرورش که انسان راهمدم درس های زندگی آموز ادعیه واذکارآرامش بخشش که اززبان حضرات معصومین علیهم السلام املاء شده است سحرخیزان خداجوی خدادوست رادر نجواونیایش به درگاه دل آرام حضرت اوبه تقاضا وتمناازقادرقدیربرسرسجادۀ دعاودرخواست باشوق وشور می نشاند ونگاه نگاهبانی ناظرناظم هستی را به خود میخواندارحم فی هذه الدنیاغربتی وعندالموت کربتی وفی القبروحدتی(محبوب من رحم کن دراین دنیای دردآلودبرغربتم ودرنزدمرگ ازگرفتاریم ودرقبر به تنهاییم)یاآنجاکه گفته میشوداعوذبک یارب علی نفسی ودینی ومالی وعلی جمیع ماارزقتنی من الشیطان الرجیم(پناه می برم به توای پروردگاربرحفظ خودم ودینم ومالم برهمه آنچه روزی کردی مراازشیطان رانده شده) وجای دیگرنیزچنین می خواهیم اللهم صل علی محمدوآل محمدواختم لی بخیروکفنی مااهمنی من امردنیای واخرتی وتسلط علی من لا یرحمنی(پروردگارابرمحمدوآل محمددرودفرست وختم به خیرم کن وکفایت نماهرچه مهم من است ازکاردنیا وآخرتم وچیره ومسلط مکن برمن آنکه رحم نکند) واماغروب پرغنیمت هرروزماه مبارک رمضان صحنه سفره های افطاروفرحت صورت صائمین صبورازصوم وروزه داری برسرسفره اطعام اعلام رضامندی وآستانه بوسی خداوندغفوروشکورورحیم است که خودحقیقت گفتنی ودیدنی دیگری است آن لحظه که روزه داراولین لقمه افطاری رالای لطافت لعمه ذکراللهم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلتمی گذارداوج احساس عیش وعزت ومشعوف ومسرورشدن خودازفرمانبری ذات اقدس خداوندرحمان رابه نمایش می گذارند.الحاصل روزه داری گرچه دارای ظاهری ظاهرا ضمخت وزحمت دارباتحمل فشارگرسنگی وتشنگی وطاقت دربرابرمحرومیت هاومحدودیت هاست ولی ازباطنی باروبسیاربهجت باربرخورداراست که اگر آنگونه که مقصودومطلوب شارع مقدس است اجراوعمل گرددازجمله این سودوثمرراخواهدداشت که دارایی های ظاهری وباطنی انسان ودرواقع شخص وشخصت صائم  و انسان سرسپردۀ حق راازهرنوع ناامنی ایمنی می دهدواین امان ازاسراروآثارمعنایی همان عبدالله بودن ومومن بودن به وعده های الهی است وازضروری ترین نیازهای زندگی انسان است که اززبان مال ومقام خواهی انسانهانیزشنیده میشودولی صاحب هستی محل ومنطقه ومنطق امنیت وآرامش راباشیوه وشعارخودتعریف وتبیین می نمایدیعنی این امتیازعظیم درصحنه های سلیم مسلمانی وسرسایی مومن بالله درعرصه های عرض ادب واخلاص به درگاه الهی به عنوان عبدالله جلوه و جریان می یابدکه بایدهمه رذایل اخلاقی وروحی ورفتاری ازدستور کارانسان حذف گرددتادرون وبیرون جان انسان جایی برای آنهانباشد.الذین امنواولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن (سوره   آیه).

بایدظلم ازسبدکالاهای زندگی اهل ایمان حذف شودتاشهدشیرین شعوربرانگیزامان ازبندگی اوبه ساحت اقدس خداوندرحمان کامرواییش راتامین نمایدولی تامادامی که خودکامگی ازخواست انسان خط نخوردکماکان ناکامی وناامنی خسارت ایجادمی کندیادمان نروددرآیه مبارکه ۱۸۳سوره بقره که فراخوان وفرمان به روزه گرفتن است مخاطب اهل ایمانندیعنی کسانی که میخواهندو بایدمقیدومفید- منظم ومنیر- مرتب ومطیع محسن ومتین محترم ومعین مجیدومغیث معتبروموثر- موفق ومقدس مصباح ومصفا مصلح ومخلص زندگی کنندایهاالذین امنوکتب علیکم الصیام کماکتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقــون (ای اهل ایمان روزه برشما مقررولازم شده همانگونه که برپیشینیان شما مقررولازم شدتاپرهیزگارشوید) . لذاباتانی وتامل درلطافت لامع خطاب های انگیزه برانگیزآفریدگارعاشق برای اهالی ایمان دیده می شودکه ازسرتاساقه وازصورت تاسیرت وازسکوت تاسخن وازخواب تابیداری وازخنده تاگریه وازقول تاقدم وازذهن تا زبان وازفکرتافریادوازحب تابغض وازمهرتاقهروازقطع تاوصل وازعشق تانفرت وازسلامت تابیماری وازآزادی تاوابستگی وازخلوت تاحلوت وازترس تاشجاعت وازفراغت تااشتغال وازعلم تاعمل وازفقرتاغنی وخوف تا رجاء همه وهمه راهماهنگ باآهنگ و آداب ایمان به معنی گسترده و وسیع کلمه میخواهد تا انسان مدعی ایمان به مبدامتعال ومعتقدبه معادوروزجزاجذاب وجلوه داروجلوداربرای همه درهمه نوع خوبی وخیررسانی وراهگشایی وآبادگری باشددراین صورت سیمای انسانهای مومن ومحل زندگی آنان دیدنی و دلپذیرخواهدبودوگرنه ازخیال وخواب وخرافات کاری برنمی آید؟!!! به همین منظورلازم است همراه قرائت آیات احکام قرآن عزیزبلکه آیاتی که باایهاالذین امنواشروع میشودتدبروتعقل کنیم وروح وفکروذهن خودراوارد فضای آن خطاب های خوشنوانماییم تافرق بین مسلمـــــــانی ما و مسلمانی خداخواه وتفاوت بین زندگی ماوزندگی خــــــداخواه راببینیم تادربرابرناگواریهاوشکست هاوعقب مـــاندگی ها وناخوشی هابرسرخودفریادی زنیم وراه خودخواهی وغروروطمع وحرص وحسدوغفلت … برخودقطع وراه خواسته های خداوندغنی وحمیدواولیاکریم وعزیزش رابرخودبازنماییم تابه نام و نوابرسیم علی کل حال شب های شیرین وروزهای نورانی ماه مهمانی وخودسازی رمضان فرصت فاخروفرخنده ای برای آشنایی بیشترمابااسلام درستکاری واسلام صداقت خواهی واسلام طهارت طلبی واسلام شرافت شعاری واسلام امانت داری واسلام عزت بخش به انسانهاست ماه رمضان ماپیوندوپیمان باقرآن حیات بخش قرآن زنده کننده قرآن حیات آموز قرآن آرامش بخش است رمضان ماه کسب معرفت وهدایت و نورانی ساختن جان با انوارآیات کتاب خداونداست رمضان ماه تشخیص حق ازباطل درهمه اموروماه فهم معارف الهی وآراسته شدن به حقایق ربانی ورشددهنده است ماه قیام وبه پاخاستن برای تحصیل حق وحقیقت وبه دست آوردن کرامت وفضیلت وفراهم آوردن موجبات رضایت مندی پروردگارحکیم ورحیم است ماه رسیدگی به مساکین وزمین خوردگان جامعه وعقب ماندگان ازیک زندگی ابتدایی ومحروم ماندگان ازحقوق مادی وعادی است رمضان ماه دوباره دیدن خوداست خودی که همه وقت نیازمندبه رسیدگی است زیرادشمنان درونی وبیرونی هرگزدست ازدشمنی برنمی دارندوالبته دوستان واقعی هم هرگزدست ازدوستی بر نمیدارندپس بیاییم باهدایت والهام ازکتاب خداواولیامعصوم پروردگارمنان دراین ماه مبارک که ماه تمرین تفسیرتوانستن وتمرین تنظیف نفس و تمرین توجه به توانایی وجلب توجهات حضرت حق تعالی است پس بایدبرای دفع هرنوع خطروخیانت وخسارت ودستیابی به هرنوع خیروخوشی وعمل خداپسندانه ای برای خودودیگران بین دوست ودشمن وبین حق وباطل وبین عدل وظلم وبین خوبی هاوخوبان وبدیهای وبدان وبین عزت و ذلت درعمل وانتخاب تمیزوتفاوت قائل شویم زیراهرکدام آثاربهشت سازوجهنم سازخودراداردوجالب است که بدانیم ماه رمضان ماه تمحیص وماه قیام وماه طهارت وماه اسلام است وترجمان این تعابیروتعاریف همان تغییروتحول است که راهش تفاوت قائل بودن بین حلال وحرام وعلم وجهل ودریک کلام بین نورو ظلمت است. برادران وخواهران مسلمان نکندخدای نکرده ازروزه داری فقط عطش وگرسنگی پیداکنیم وازبرکات سازنده وهدایت گر آن محروم گردیم. پیامهاوپیامدهاماه مبارک رمضان رابامراجعه به خطبه غراوفرمایشات فرخ وفرجمند وجوداقدس واسلم پیامبرعظیم الشان اسلام صلی الله علیه وآله جستجوبفرماییدتافضای فضایل این ایام ولیالی پرعظمت وشرافتمندرابه روی خودبازوبازتر نمائیم. درپایان به همشهریان گرامی عرض می کنم حرمت ماه رمضان راحفظ وبه همدیگرسفارش کنیم تاتظاهربه روزه خواری نباشد وازتوانمندان جامعه ازهرقشرتقاضامیکنم به داد دردهای گوناگون جامعه برسید. به مسئولین محترم عرضه میدارم دراین شب ها به مجالس دینی هم سری بزنیدتاروزهادروقت مسئولیت ومحل کاربرسرقدرت باشیدو نه خدای ناکرده قدرت برسرشماکه دراین صورت صورت خوشی نخواهیدداشت واجراکرام ارباب رجوع رادریافت نخواهیدکردوخدمت قابل توجهی نخواهیدداشت عزیزان خطربی خیالی درخدمت رسانی بی منت راجدی بگیریدوقت تنگ است راه طولانی ودشمنی دشمنان درونی وبیرونی حتمی وقطعی است وپناهی جزپروردگارعالم وقرآن مجیدواولیامعصومین علیهم السلام نداریم قدرموقعیت مسئولیت تان رابدانید. خداوندمجیدهمه خدمتکاران به دنیاودین مردم رادرپناه خودمحافظت فرمایداعتباروعزت ایران اسلامی وملت مسلمان افزون بادوهمه ازبرکات ماه خدابهره مندوروح اموات وارواح شهداشادوغبارغم وغصه ازآسمان کشورمان دوروعمرمطاع عالی مقام مملکت مستدام باد.طاعتتان قبول وقلب تان درپناه قرآن قرص وهمگی ازادعیه زاکیه قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان بقیه الله ارواحناله الفدابرخوردارباشید.

هیئت امام حسن مجتبی علیه السلاممرقدمطهرعلامه آخوندملاعلی قدس سره

الاحقرغلامرضا شاه عفو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک سال پیش