کارتون عالیه. اما کاش ما هم که هنر و هندمند و دوست داریم خبر دار میشدیم