با تشکر و خسته نباشی به مسئولین ارگانیان برای اطلاع رسانی و گزارش های نمایشگاه و با
سپاس و قدر دانی از مسئولین انجمن خوشنویسان و اداره ارشاد اسلامی بهبهان .
موفقیت و سر بلندی شما را آرزومندم.
غفوری