7 خرداد 1403
از سال ۱۳۹۱
شیخ غلامرضا شاه عفو بهبهان

یادداشت شیخ شاه عفو // انتخاب خیر یا انتخاب خطر

احسان اختیار در انتخاب ازعنایات انحصاری ذات اقدس خداوند سبحان به انسان است .پس انسان تنها موجودمختار درهمه ی هستی هست که با استفاده عاقلانه و آگاهانه ازاختیاردرانتخاب نه صرفااحساسی وعاطفی ونیز نه سودجویانه بلکه بر اساس دوراندیشی وخیرجوئی وهدف یابی در عرصه های گوناگون در دست یابی به بهترین ها موفق ومسعود خواهد بود.با چنین فهم وفرض زمینه های برترین بهره مندیها را انسان از انتخاب خودبدست می آورد و راه هرگونه شکست وسرخوردگی ودرماندگی را برخودمسدود می سازد.هرگزقابل انکارواغماض نیست که بحرانها وبن بست ها ونا آرامی ها وناکامی های مختلف خانوادگی واجتماعی وسیاسی و…درگذشته های دور ونزدیک نشان وناشی ازعدم استفاده صحیح وسلیم وای بسا لجوجانه ومنفعت طلبانه وبدون معیارهای عقلی وشرعی از اختیار درانتخاب است. انتخاب اراده ای الهی یا اراده خود درهمه امور واصول زندگی…

انتخاب حق وباطل درتصمیمات فردی وعمومی ، انتخاب راه ازبیراهه ، انتخاب صدق وکذب درگفتارواعمال ، انتخاب عدالت وظلم دربرخوردبا اشخاص واشیاء وبرخورداریها ازامکانات وفرصتها، انتخاب حلال و حرام درهمه مسائل، انتخاب دوست ودشمن ، دوست شدن با افرادحسود وحریص وظالم وخائن به حقوق مردم وفرصت طلب وفرصت سوز، دوست شدن با گناهکاران حرفه ای ، دروغگویان ودروغ نویسان ودروغ پردازان ودغل کاران دنیا پرست وفاسدان وفریبکاران و…ودشمن شدن با انسانهای صادق وصالح وسالم ودلسوز وخیرخواه خداپرست. دشمن شدن با مخالفان فحشاء وفساد ومفسدان ومنکرات…
بحرحال انتخاب در موضوعاتی از این قبیل همیشه مهم و حیاتی بوده است که غفلت از آنها یقینا غرامت دنیا وآخرت را بدنبال داشته وخواهد داشت وانسان را از اهداف و ارزشهای لازم وضروری محروم ومأیوس خواهدساخت که درنتیجه در حد زنده مانی آن هم با ننگ ونکبت ها نگاه داشته واز زندگانی درخور یک انسان بما هو انسان بی حض وبهره خواهد گذاشت.
خیال وخطا در انتخاب های مختلف ، پرونده های قضائی را بیشماروبیماریهای بدنی و روحی روانی وافسردگی ها وسرخوردگیها وشکست های مادی ومعنوی فردی واجتماعی بسیار را به بار آورده وخواهد آوردونیزخیانت وخباثت وخشونت وخرافات وخفت خوری وانواع ضررها وذلت ها را در راه ورسم وروش ومشی ومنش انسانها را عادی واسان می نماید.ناگفته معلوم و مشخص است میان آثار انتخاب های مناسب ونامناسب یک فرد با یک رأی و یک نظر در حد خودش یا در حق دیگران تفاوت های قابل توجهی وجود دارد گاه یک انتخاب خوب یا بد در حوزه ی زندگی فرد یا خانوادگی او خیرزا یا خسارت بار است.اما در برخی انتخاب ها اگر هم از جانب یک فرد وبا یک رأی انجام بگیرد لکن آثارمثبت ومنفی آن محدود به حق وحرمت یک نفر یا خانواده وآینده ی او محاسبه وملاحظه نمی شود بلکه شعاع آثارمضرومفید آن انتخاب جامعه وجریانات گوناگون اقتصادی، اعتقادی ، اجتماعی ، سیاسی …آحادمردم وملت ومملکت تا دراز مدت را تحت الشعاع قرار داده به خیر وشرمی کشاند و می رساند.بنابراین یکی از انتخاب های بسیاربرجسته ومهم وحساس که همگان بایدبا وسواس خاص وبا نگاه ونظر باز وهمه جانبه جلوه ها وجوانب عواقب عزت وذلت کوتاه مدت ودرازمدت آن را ارزیابی نمایند انتخاب نمایندگی مردم برای مجلس شورای اسلامی است که اگر خدای ناکرده انگیزه های مادی ومقطعی ومنافع سیاسی وجناحی وفامیلی وفردی ویا لج بازی ها و قدرت یابی ها در رأی وانتخاب ما دخالت کند نه اینکه شایستگی های عقلی علمی وعملی وایمانی وانسانی ونیز اهلیت ومحرومیت فرد کاندیدای نمایندگی مردم که بناست گذشته ی خود وآینده ی خود را به او بسپاریم!!!
بطور قطع ویقین بدانیم حق فرد اصلح ولایق را ضایع کرده ایم که خود گناه وحق کشی است .علاوه بر این که ضررها وزحمت ها وزجرهای فراوان وفراگیری را برعموم مردم مظلوم ومحروم شهرمان تحمیل خواهیم کرد.مردم شریف وبا شخصیت شهرو روستاها وبخش های بهبهان جغرافیای جلیل وفهم وفرهنگ وهنر وهویت وعلم و ادب واخلاق دیاردلنواز دارالمؤمنین وشهرشهیدان وعالمان وفقیهان وفرهیختگان بهبهان را باید به دستان ایمان واخلاق وانصاف واحساس انسانی بعنوان وکیل سپرد که شخصیت عقلی وعقیدتی وتقوا وتعهد وتدین وتخصص او در دوران نمایندگی با فعالیت ها ی مستمر ومفید و پوشش و پاسدار حرمت وحقوق آحاد مردم شهیر شهرستان بهبهان باشد.
وکیل ونماینده مجلس شورای اسلامی از جانب مردم شهرستان قدیمی وقیمتی بهبهان بلند آوازه باید انسانی آزاده ، ارزش وبا همیت بالا واهداف والا و دور از رزق وبرق دنیا وبرکنار از مطامع ومنافع مادی ومالی وفردی وگروهی وگریزان از بازیهای سیاسی وجناحی وجبهه گیری علیه صداهای سالم وصادق ودلسوزان حقوق مردم وقلم های پاک وپارسا باشد.
از سوی مردم زجر کشیده ومظلومیت ومحرومیت دیده و درعین حال نجیب ونیک نهاد وبا شخصیت شهرستان بهبهان باید فریادی فهمیده وفرخنده فکر وفرج مند پشت تریبون مجلس وصندلی سبز خانه ملت قراربگیرد که تاریخ پرفرازونشیب ومردم رشید و رحیم این دیار را باور داشته ومحترم ومعتبر ومقدس بداند وبدارد تا با تیر توان وتور تلاشش وبا تیم طیب وطاهر واطرافیان بی طمع وبی آز وآزار امنیت وآبادی وترقی وطراوت وسرزندگی وسرافرازی را در گزینش مدیران قابل وقادر وکاردان وکارآمد به ارمغان آورد وفرصت های شغلی شهرستان را حق مسلم جوانان وتحصیل کرده های کاربلد وتوانا وتلاشگر شهرستان بداند.
وخامت وضع موجود، عقب ماندگی ها ، بی روح ورمق شدن چهره شهر وبالطبع روستاها وبخش ها مبین این واقعیت است که شهرما بشدت نیازمند مدیران توانمند وتلاشگر ومؤمن به حقوق مردم وکاربلد وبلند همت ودوراندیش وفیامت باور وقانون گرا واهل حلال و حرام است ونقش نماینده متدین ومتعبد و حق مدار وفراجناح ولیاقت وصداقت نگاه، برای این منظور بسیار کارسازوراهگشاست.
باید بیشتر از نماینده در آینده توقع اقدامات عمومی داشت برخی کارهای شخصی نماینده را فرسوده وافسرده می کند واو را از خدمات اجتماعی وزیربنائی دور وگرفتار روزمره گی می کند واز رسید گی به عمران وپیشرفت شهرستان در برنامه ریزی های مؤثر غافل می سازد.مردم عزیز وزجر کشیده بهبهان رأی خود را مقدس وسرنوشت ساز برای همه ی مملکت بدانید تحت تأثیر تبلیغات مخصوص دوران انتخاب که هرگز برای بعد از آن مصرفی ندارد قرارنگیرید ومبادا با ملاحظه سرکار رفتن فرزندتان در تارو تور تبلیغات توخالی تنیده شوید وسرانجام کماکان سر کار بمانیدوگرفتار حسرت وافسوس وندامت شوید؟۱۱۱
برادران وخواهران یکی از معضلات بی اندازه مهم موجود موضوع اشتغال ومسکن وازدواج برای جوانان ماست مواظب باشید ازاین نقطه ضعف ها نقاط قوت شما در شعارهای انتخاباتی نادیده گرفته شود نقاط قوت شما شخصیت وشرافت ، نجابت وغیرت وایمان وتوانمندیهای گوناگون شماست.
قابل توجه عده ای : حتی یک رأی مسیر زندگی همه را تحت تأثیر قرارمی دهد با بده بستان های رقت بار وخفت زا رأی خود را با گرفتن پول ، سیمکارت ، لباس های ورزشی و… وعده های ناشدنی ودور از انتظار، معامله ومعاوضه نکنید که آرای انسانهای آزاده و ارزشی ودل سوخته و درد کشیده وتحصیل کرده ونگران آینده شهرستان را ضایع وزمین گیرخواهید کرد، این از بدترین نوع برخورد با خود ودیگران است برای رضای خدا وحفظ خون شهدا وشرافت مردان وزنان وجوانان ونوجوانان وبا غیرت و والائی رأی خود را به بهای اندک با وعده های پوشالی نفروشید.
این احتمال می رود که برخی از کاندیدا ها از شهرهای اطراف گروه گروه ومهندسی شده افرادی را برای رأی دادن گسیل دهند این اقدام ناپاک وناجوانمردانه حق الناس است .نماینده بهبهان را باید مردم شهرستان با رأی خود انتخاب کنند، دخا لت رأی تشکیلاتی از نقاط دور یا نزدیک که ربطی به بهبهان ندارد جفا در حق مردم است مسئولین محترم باید تمهیدات لازم را داشته باشند مبادا این جریان دوباره تکرار شود!!
بعنوان یک شهروند به همشهریان گرامی عرض می کنم رأی ندادن افتخار نیست، بی خیالی نسبت به نیازها وناراحتی ها ونگرانی های عمومی ومسئولیت گریزیهای دردآور شهرما را به این فلاکت وفرسودگی وفرومایگی رسانیده.شما را به هرکس اعتقاد دارید به داد شهرتان برسید، اجازه ندهید عده ای افراد مرفه بی درد و دنیا زده با زد وبندهای سیاسی واقتصادی افتخارات وعزت گذشتگان وجوانان برومندتان را با منطق مال ومقال خواهی خوارو خراب وخاموش کنند.
به امید انتخاب فرد فرهیخته ولایق ومردم دوست و دور از مقاصد دنیوی وامین مال و مرام وناموس و آبروی مردم ودیندار ودلداده ی قرآن و اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام و سرسپرده آستان امام عدالت گستر وجود اقدس حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفدا که جهان در انتظار او برای نجات از همه نکبت ها ، ننگ ها ونا امنی هاست زیرا منتظر آن وجود مقدس نمی تواند ظالم و زورگو وزر اندوز و بازیگر و بدرفتار باشد به طرفداران همه کاندیداها سفارش می کنم حرمت ایام فاطمیه وشهادت ناموس کبریا حضرت فاطمه زهرا علیها سلام را حفظ کنید، با برخی رفتارها قلب داغدار امام عصر ولی الله الاعظم سلام الله علیه را جریحه دار نسازید

والسلام علی من التبع الهدی
الاحقر غلامرضا شاه عفو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک سال پیش