سر و صدا ، شعار ، تبلیغات و شادی هیچ اشکالی ندارد، حتی بستن خیابان به این بهانه ها هم هیچ اشکالی ندارد.
فقط کاش …

یادداشت بسیار خوبی بود. متشکر از نویسنده.