آیا این سایت متعلق به شهر بهبهانه؟ اگر این طوره چرا یک خبر در این سایت درباره تشیع بسیار با شکوه ۵ شنبه مربوط به شهید حرم در این سایت دیده نمیشه ؟ یعنی اینقدر براتون بی اهمیته ؟ در روزهای وفات پیامبر اکرم و شهادت امام حسن و امام رضا برای موسیقی مطب میذارید ولی برای شهادت هیچ
خط فکری اینجا زیاد مهم نیست مهم وجدان و شرافته.