چرا مردم بهبهان فقط شعار میدن ؟ و دولت مردا هم فقط تبلیغ میکنن ! خب یه حرکتی از خودتون نشون بدین
چکار میشه انجام داد واسه پیشرفت شهر ؟؟؟