سلام و مرسی از ارگانیان دلسوز و فعال که معضلات شهر را به خوبی بیان میکنند….بنده یکی از مهمترین مسائل شهری رو همین یکجا نبودن بعضی از صنفهای حساس میدیدم که امیدوارم با این مطلب زیبا و صریح مسئولین فکری برای رفع این معضل فکری بکنند.