با سلام .
این نوشتن بیشترشبیه توصیه است
راهکار مهم است نه نوشتن چون که مردم بهبهان با این کلام ها و نوشتار ها تغییر نمی کنند