بابا ۴تا عکس درست بگیرید…. یه عکاس مبتدی هم اینجوری عکس نمیگیره