خون یحیی را میان تشت میربزند چون …جرم یحیای نبی نهی است از افسادها……..یادش گرامی…