به به به مدیران توانمند شهرستان!!!
اسماعیلی کیه!!!؟؟؟
نماینده فرماندار،!!!!
بسیار جالبه…..
تیم نماینده و فرماندار بهبهان رو مشاهده میکنیم. چقدر قوی……
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل………
نام این افراد در تاریکیها و به ذلت در آوردن بهبهان، تا ابد ثبت خواهد شد.