سلام و درود به ارگان
سلام آقای خواجه پور واقعا خسته نباشید.
توضیحاتی که شما راجع به بهبهان و ارگان دادید نشان دهنده اهمیت شما به این منطقه باستانی است که تاریخ و فرهنگی به بلندای عمر ایران دارد
خاکی که در قلب آ ن هزاران گنج نهفته است.
شخصا چند بار از بزرگان شنیدم که دولت قصد تخریب این منطقه تاریخی را داشت اما مردم منطقه ایستادگی کردند به این بار ننگین تن ندادند.
موفق باشید