ان شاالله روزی حفاظت از محیط زیست و طبیعت انطور که باید و شاید بین مردم فرهنگ سازی شود که نیاز به استفاده از سلاح نباشد