گفتم خر تو خره
همه با هم دستشون تو یه کاسه اس
داداشم گفته باشم
سه هزار میلیارد به جایی نرسید
حالا به این امید نبندین
همون خسارت و تموم
انگاری نه خانی اومده نه خانی رفته
یه مدت این تو بورسه بعدش اب ها که از اسیاب افتاد راش میندازه
حالا از ما گفتن
البته امیدوارم حاجی شریعتی هم بیاد تو کار و یه بار هم شده برای مردم عادی شهر یه کاری کنه
نه اینکه تا حالا همه کسایی رو که به سرو سامون رسوندن هدفدار بوده
گفتم شاید بتونه این مسئله رو سر و سامون بده