با سلام
از نظر اینجانب این نکته که میدان دادن به کمونیستها کار رژیم پهلوی بود یک خطای تاریخی بزرگی است که باید از طرف هر شخصی که گفته شده تصحیح شود چرا که ما در آن دوره از نظر بین المللی در دوره جنگ سرد و دوره دوقطبی شرایط بین الملل بودیم و قدرتهای بزرگ مانند امریکا ایران را حیاط خلوت شوروی میدانست و صبق اسنادی که بعد ها منتشر شد یکی از خطاهای بزرگ امریکا این بود که ترجیح میداد در ایران یک حکومت مذهبی وجود داشته باشد تا یک حکومت کمونیستی طرفدار شوروی و اگر شاهد شکل گیری جریانهای چپ در ایران و بتبع در بهبهان هستیم دلیلش وجود حزب توده که به نسبت گروهای دیگر مبارز موجود در ایران هم تشکیلات قویتری داشت و هم از نظر مبارزه با رژیم شاه و سازماندهی نیروهایش از خیلی جریانات دیگر جلوتر بود.بنده خود از شاگردان جناب اسلامی بوده ام که در دوره حکومت نظامی در بهبهان در قلب شهر که مسجد سبز پوشان بود جلسات مخفی تفسیر قرآن گه جناب اسلامی داشت شرکت فعال داشتم اما فکر کنم ایشان باید این نکته تاریخی را تصحیح کنند.