چقدر خوشحال شدم که زمین لرزید. چه حیف که هیجانش کم بود

زلزله در بهبهان به معنای تفریحات سالم است
به معنای پارک،
مکان فرهنگی،
به معنای عمیق سینماست
می دانی چرا؟ چون اینقدر این روستا بی چیز و ندار است که جوانها جایی برای ابراز هیجانات و تفریحات سالم ندارند

زلزله در روستای بهبهان یک هیجان سالم تلقی می شود.

زلزله متشکریم. لطفا بیشتر بلرز
شاید مسیولین شهری بیدارد شوند