لرهای عزیز، روستائیان عزیز، بهبهانی، لر و…
همچنان بکوبید بر طبل تبعیض نژادی.
صبر سماعی=صبر کشنده؛ چون راه فرار نیست؟!
تا وقتی که با این مانورها همچنان به این تفاوت‌ها دامن بزنیم و برای نمایندگانی که با زبان غیرمعیار در تبلیغات انتخاباتی خطابه کرده و با احساسات قومیتی مردم بازی می‌کنند کف و سوت بزنیم، بضاعت فهم ما در همین حد باقی می ماند.
پس بهتر است قمپز برابری در نکنیم! سکوت و احترام کافیست.
یاحق