امیدوارم بهشت برین مامن و منزلگاه ابدی آن فقید سعید باشد
روحش شاد و یادش گرامی باد