از نوع نوشتار مقدمتون بسیار متعجب شدم. ظاهرا به یاری خدا راهتون رو پیدا کردید.
و اما در مورد برنامه امیدوارم برای مردم باشه و جهت خاصی پیدا نکنه.