ایشالا خبر بعدی ، خبر خوب و بهتری در مورد گل نرگس باشه. در کنارت هستیم تا آخر کار آقای شریعتی. موفق باشی