این بنده خدا همونی نیست که دکه بغل کتابخانه بود؟!! خدا رحتمش کنه. اون موقعها مرتب ازش مجله جدول می گرفتم